Bevezetés

Az ALTATERRA rendkívül komolyan veszi a rendszereiben és tevékenységei körében feldolgozott személyes adatok védelmét. Vállalatunk a legmagasabb adatbiztonsági szint elérésére törekszik.

Az ALTATERRA az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően dolgozza fel az Ön személyes adatait, amiről alább további információkat talál.

Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az Ön személyes adatainak adatkezelője az Altaterra Kft., Malom köz 1, 9431 Fertőd, Magyarország (székhely:Fertőd, Malom köz 1, 9431, Magyarország).

A személyes adatok feldolgozásával és a személyes adatok feldolgozásához fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban forduljon az adatkezelőhöz a fenti postacímen, vagy írjon elektronikus levelet a következő e-mail-címre: dataprotection@altaterra.eu.

Az adatkezelő a rendelés vagy az adatkezelő által Önnek biztosított szolgáltatás időtartamára őrzi meg a személyes adatokat, valamint addig, amíg ez a potenciális panaszok elbírálásához szükséges, vagy amíg a potenciális követelések el nem évülnek, vagy a jogszabály szerinti adatmegőrzési időtartam le nem telik (különös tekintettel a számviteli dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre). Ha hozzájárulást ad, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig feldolgozza adatait. Profilkészítés esetén addig dolgozzuk fel az adatokat, amíg Ön nem tiltakozik az ilyen célú adatkezelés ellen.

Az Ön által megadott adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • szerződések megkötése és teljesítése céljából, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat és az Ön csomagjainak kezelését: az adatfeldolgozás jogalapja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja);
 • a velünk szemben benyújtott panaszok kezelése céljából: az adatfeldolgozás jogalapja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontja);
 • abból a célból, hogy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján és az Ön által választott kommunikációs csatornákon marketingcélú anyagokat küldünk Önnek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontja);
 • abból a célból, hogy teljesítsük az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből (konkrétan az 1994. szeptember 29-i számviteli törvény rendelkezéseiből) eredő kötelezettségeinket: az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontja);
 • abból a célból, hogy érvényesítsük a megkötött szerződéshez kapcsolódó követeléseinket: az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, ebben az esetben a követelések polgári jogi és választottbírósági úton történő érvényesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja);
 • abból a célból, hogy megválaszoljuk az ügyfelek kérdéseit: ebben az esetben az adatkezelő jogos érdeke, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtsa (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja);
 • abból a célból, hogy közvetlen marketingtevékenységet folytassunk az adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében, többek között statisztikai okokból és profilkészítés céljából. Az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: a jogos érdek itt az adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja).
 • profilkészítés céljából, amely meghatározza a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciákat vagy igényeket, és így lehetővé teszi a legjobb ajánlat megjelenítését: az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: a jogos érdek itt az adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja);
 • analitikai és statisztikai célokból: az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: a jogos érdek itt az adatkezelő tevékenységeire vonatkozó elemzések és statisztikák készítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja).

Ha új adatfeldolgozási célokat határozunk meg, azokról késlekedés nélkül értesítjük Önt.

A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, de feltétlenül szükséges az Ön és az ALTATERRA között a rendeléssel, a szolgáltatásokkal és a kiegészítő termékekkel kapcsolatos szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

Az Ön által megadott adatokat a következő feleknek továbbítjuk:

 • Az ALTATERRA cégcsoport különböző üzleti egységeinek, amelyek szolgáltatásokat (például számvitel, adósságok behajtása és IT-szolgáltatások) biztosítanak az ALTATERRA számára, és támogatják a csomagok kiszállításának folyamatát. Ezek az alvállalkozások az adatkezelővel kötött szerződés alapján, és kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat.
 • A fentiekben meghatározott szervezeteken felül az Ön személyes adatait kizárólag olyan feleknek adjuk át, amelyek jogszabályi rendelkezések alapján jogosultak az Ön adatainak feldolgozására.

Ön:

 • jogosult hozzáférni saját személyes adataihoz, valamint kérni ezek helyesbítését, törlését és feldolgozásának korlátázását;
 • jogosult tiltakozni saját személyes adatainak feldolgozása ellen azokban az esetekben, amelyekben a feldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ön különösképpen jogosult a marketingcélú és profilkészítés céljából végzett adatfeldolgozással szemben;
 • élhet az adatok hordozhatóságára vonatkozó joggal, azaz ha személyes adatait szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez használják fel, kérheti, hogy az adatkezelő strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban küldje el Önnek személyes adatait. Az így kapott személyes adatokat átadhatja egy másik adatkezelőnek.
 • panaszt nyújthat be a személyes adatok védelmével az Ön országában foglalkozó felügyeleti hatóságnak.

 

A hozzájárulás önkéntes, és a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

A fentiekben említett jogok gyakorlásához forduljon az adatkezelőhöz, amelynek elérhetőségét a fentiekben megadtuk.